Sijoittaminen for Dummies osa 22: P/E-luku

Sijoittamisessa käytettäviä tunnuslukuja voisi verrata ruokakaupassa myytävien tuotteiden kilohintaan. Kilohinta auttaa vertailemaan samankaltaisia tuotteita keskenään, mutta tomaattien kilohintaa ei silti kannata verrata kiivien vastaavaan. Monet sijoittamisen tunnusluvut toimivat samaan tapaan. Niitä voi hyödyntää esimerkiksi arvostustason, kannattavuuden tai vakavaraisuuden mittareina samankaltaisia yhtiöitä keskenään vertailtaessa, mutta yksiselitteisiä avaimia onneen ne eivät ole. Tässä kirjoituksessa perehdytään tarkemmin P/E-luvun käyttötarkoituksiin.

Mikä on P/E-luku?

P/E-luku (price to earnings) on varmasti se suosituin arvostuskerroin sijoittajien keskuudessa. Kaikessa yksinkertaisuudessaan se kuvaa, kuinka monta vuotta osakkeella kestäisi maksaa hintansa takaisin, mikäli yhtiön markkina-arvon ja nettotuloksen suhde pysyisi vakiona. Karkeasti sanottuna matalan P/E-luvun osakkeita voidaan pitää keskimääräistä tuottoisimpina sijoituksina, korkea P/E-luku puolestaan kielii yleensä yliarvostuksesta.

Asia ei tietenkään todellisuudessa ole aivan näin yksinkertainen. Etenkin nopeasti kasvavat yhtiöt hinnoitellaan usein korkeammilla P/E-kertoimilla kuin hitaammin kasvavat verrokkinsa. Mitä laadukkaampi ja kasvukykyisempi yhtiö on kyseessä, sitä korkeammaksi hyväksyttävä P/E-kerroin muodostuu.

Esimerkki: Nesteen vuoden 2019 päätöskurssi oli 31,02 euroa. Yhtiön osakekohtainen tulos vuodelta 2019 oli puolestaan 1,98 euroa. Nesteen P/E-luvuksi vuoden 2019 lukuja käyttäen muodostuu siis 31,02 € / 1,98 € = 15,7. Osakekurssin ja osakekohtaisen tuloksen pysyessä vakiona Nesteen osakkeella kestäisi siis noin 16 vuotta maksaa hintansa takaisin.

Miten lasken P/E-luvun itse?

P/E-luku voidaan laskea yhtiötasolla jakamalla yhtiön markkina-arvo nettotuloksella tai vaihtoehtoisesti osakekohtaisella tasolla käyttämällä osakkeen hintaa ja osakekohtaista tulosta (EPS, earnings per share). Itse suosin jälkimmäistä tapaa, mutta lopputulos kummassakin vaihtoehdossa on täsmälleen sama. P/E-luvun laskemiseen tarvittava osakekurssi on jatkuvasti saatavilla lukemattomista eri lähteistä, osakekohtainen tulos puolestaan löytyy näppärästi esimerkiksi yhtiön tilinpäätöksestä tai sijoittajasivuilta (esimerkiksi Admicomin tapauksessa täältä).

Admicomin avainluvut, kuvan lähde: Admicomin sijoittajasivut

Vuoden 2019 toteutuneella tuloksella laskettuna Admicomin P/E-luku olisi kirjoitushetken (31.7.2020) osakekurssilla 76,40 € / 1,09 € = 70,1. On kuitenkin hyvä muistaa, että pörssi katsoo tulevaisuuteen, joten P/E-luvun laskemiseen on usein järkevämpää käyttää toteutuneen tuloksen sijaan esimerkiksi kuluvalle vuodelle ennakoitua tulosta. Tämän suhteen analyysipalvelu Inderes tarjoaa sijoittajalle kätevän oikopolun, sillä heidän palvelustaan löytyy kaikkien Inderesin seurannassa olevien yhtiöiden tulosennusteet lähivuosille ja P/E-luvut valmiiksi laskettuna.

Admicomin avainluvut, kuvan lähde: Inderes

P/E-luku Helsingin pörssissä

Seuraavassa taulukossa on esitetty Helsingin pörssin yhtiöt, joilla on kirjoitushetkellä 23.7.2020 alhaisin P/E-luku Inderesin vuoden 2020 tulosennusteilla laskettuna. Negatiivisen tulosennusteen (ja siten myös negatiivisen P/E-luvun) yhtiöt on karsittu listauksesta pois.

YhtiöP/E-luku
Lehto Group10,4
Citycon10,7
Titanium10,9
Fortum11,4
Investors House11,4

Lehdon osalta P/E-luku on matala varsin oikeutetusti. Yhtiö on kärsinyt pahoista vaikeuksista ja vaikka sen taloudellinen tilanne onkin hieman parantunut, ei paperilla matalalta vaikuttavaa P/E-lukua voi Lehdon kohdalla silti pitää erityisen houkuttelevana.

Fortumin kohdalla P/E-luku puolestaan antaa paremmin osviittaa osakkeen mahdollisesta aliarvostuksesta. Fortum kuuluu Helsingin pörssin vakaimpaan ja laadukkaimpaan päähän ja on Uniper-hankinnan myötä noussut aivan uuteen kokoluokkaan. Vuosien 2020 ja 2021 tulosennusteilla lasketut P/E-luvut (11,4 ja 14,5) ovat selvästi vuosien 2015-2019 mediaanin (22,7) alapuolella.

YhtiöP/E-luku
CapMan439,2
Heeros116,0
Soprano103,8
Qt93,5
LeadDesk88,8

Myös lista Helsingin pörssin vuoden 2020 tulosennusteilla laskettuna korkeimpien P/E-lukujen yhtiöistä (kirjoitushetkellä 23.7.2020) vaatii vilkaisua konepellin alle ennen tarkempien johtopäätösten vetämistä. Listan kärjessä komeilee pääomasijoituskonserni CapMan, jonka P/E-luku näyttää ensisilmäyksellä huimaavan korkealta. P/E-luvun perusteella voisi tehdä nopean päätelmän CapManin räikeästä yliarvostuksesta. Tarkempi vilkaisu yhtiön tilanteeseen paljastaa kuitenkin sen, että tähtitieteellinen P/E-luku johtuu koronatilanteen aiheuttamasta tilapäisestä tulosnotkahduksesta ja nollan tuntumaan ennustetusta tuloksesta tälle vuodelle. CapManin P/E-luvut vuoden 2021 ja 2022 ennusteilla (12,1 ja 10,2) näyttävät varsin erilaisilta.

Qt-teknologiaan pohjautuvia ohjelmistokehitystyökaluja kehittävä, kaupallistava ja lisensoiva Qt Group on hyvä esimerkki erittäin nopeasti kasvavasta yhtiöstä, jonka kohdalla voidaan hyväksyä tavanomaista korkeampi P/E-luku. Yhtiö näyttää ensimmäistä kertaa positiivista kannattavuutta ja vaikka tämän vuoden ennusteilla laskettu P/E-luku vaikuttaakin hyvin korkealta, alkaa pidemmän aikavälin ennuste (vuonna 2023 P/E noin 21) näyttää kohtuulliselta Qt:n kasvupotentiaali huomioiden.

P/E-luku ja tuotto

Alla oleva taulukko kertoo, miten vuoden 2018 tuloksella ja päätöskurssilla mitattuna matalimman (positiivisen) P/E-luvun osakkeet olisivat tuottaneet vuonna 2019. Osinkoja ei ole vertailussa huomioitu. Yhtiöiden P/E-luvut olivat seuraavat:

 1. Panostaja 2,1
 2. Sievi Capital 5,2
 3. Incap 5,4
 4. Yleiselektroniikka 7,3
 5. Viafin Service 7,5
YhtiöTuotto
Panostaja-5,2 %
Sievi Capital+4,1 %
Incap+132,8 %
Yleiselektroniikka+44,2 %
Viafin Service+66,7 %
Keskiarvo+48,5 %

Ohessa puolestaan vuoden 2018 tuloksella ja päätöskurssilla laskettuna Helsingin pörssin korkeimman P/E-luvun osakkeet:

 1. Finnair 182,0
 2. Remedy 152,0
 3. Bittium 99,7
 4. Apetit 83,4
 5. PunaMusta Media 76,2
YhtiöTuotto
Finnair-16,9 %
Remedy+70,9 %
Bittium-14,6 %
Apetit-12,9 %
PunaMusta+4,8 %
Keskiarvo+6,3 %

Otanta on erittäin pieni, eikä vertailulla ole viihdearvoa konkreettisempaa käyttötarkoitusta, mutta ero tuotoissa on huima. Matalimman P/E-luvun yhtiöt tuottivat osakkeenomistajilleen kurssinousun muodossa keskimäärin peräti 48,5 prosenttia vuonna 2019, kun korkeimman P/E-luvun yhtiöiden kohdalla tuotto jäi 6,3 prosenttiin. Painorajoitettu Helsingin pörssin hintaindeksi (ei sisällä osinkoja) OMX Helsinki CAP PI puolestaan tuotti samalla ajanjaksolla 14,8 prosenttia.

E/P-luku

P/E-luvusta voidaan myös ottaa käänteisluku, jolloin saadaan näppärästi tuloksen suhdetta osakekurssiin kuvaava E/P-luku (tulostuotto, earnings yield). Aiemmin mainitussa Nesteen tapauksessa tulostuotto on 1 / 15,7 = 6,3 %. Toisin kuin P/E-luvun kohdalla, matalan kasvun yritykset saavat yleensä korkeamman E/P-luvun ja päinvastoin.

Muista nämä P/E-lukua hyödyntäessä:

 1. P/E-luku on aina poikkileikkaus yksittäisen hetken tilanteesta. Jos osakkeen hinta tai tuloksentekokyky muuttuu, vaikuttaa se välittömästi myös P/E-lukuun. Tämä kannattaa huomioida erityisesti syklisten yhtiöiden kohdalla, sillä niiden tulos tyypillisesti heiluu syklin mukana merkittävästikin.
 2. Matala tai korkea P/E-luku ei aina ole indikaattori osakkeen ali/yliarvostuksesta. Monet eri tekijät vaikuttavat hyväksyttävään P/E-lukuun. P/E-luku ei ota kantaa esimerkiksi yhtiön kasvuvauhtiin tai tuloksentekokyvyn kestävyyteen.
 3. Sijoituspäätöksen ei koskaan tulisi perustua yksittäiseen tunnuslukuun, vaan huolelliseen kokonaisarvioon sijoituspäätöksen kohteena olevasta yhtiöstä.
 4. Pörssi katsoo tulevaisuuteen, joten on usein hyödyllisempää käyttää tulevien vuosien ennusteilla laskettuja P/E-lukuja kuin toteutuneisiin tuloksiin pohjautuvia P/E-lukuja.
 5. P/E-luku ei ole käyttökelpoinen mittari yhtiön tekemän tuloksen ollessa negatiivinen tai hyvin lähellä nollaa.

Disclaimer: Tämän kirjoituksen sisältöä ei tule käsittää sijoitussuositukseksi tai kehotukseksi ostaa tai myydä arvopapereita. Tämän kirjoituksen sisältö kuvastaa kirjoittajan omia näkemyksiä, eivätkä tässä kirjoituksessa esitetyt ajatukset ole sijoitusneuvoja. Sijoitusneuvoja ei voi antaa tuntematta sijoittajan taloudellista tilannetta, sijoitushorisonttia, riskinsietokykyä tai muita sijoitukseen olennaisesti vaikuttavia tekijöitä. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Sijoittamiseen ja rahoitusvälineisiin liittyy aina riskejä. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Sijoitusten arvo voi muuttua ja sijoitustoiminta sisältää riskin sijoitetun pääoman menettämiselle jopa kokonaan.

Tässä blogissa esitetyt mielipiteet ovat omiani, eivätkä edusta työnantajani Nordnetin kantaa.